Prawo

Informacje

Błędy Graniczne Dopuszczalne

Czas pracy kierowcy

Tachografy Cyfrowe - Informacje

Wykresówki

INFORMACJE.

*
W dniu 13 lipca 2006 r., w siedzibie Ministerstwa Transportu - Departament Dróg i Transportu Drogowego (TD) odbyła się NARADA ROBOCZA, z udziałem przedstawicieli: Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW), Zrzeszenia Międzynarodowych PrzewoĽników Drogowych (ZMPD), Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM) i Departamentu TD. Omówiono przyczyny i sposoby rozwiązania opóĽnień w PWPW w zakresie rozpatrywania wniosków o karty i wydawania kart. Zarówno ZMPD, jak i MT a także PWPW otrzymują wiele telefonów od osób wyrażających niezadowolenie z zaistniałej sytuacji oraz skargi pisemne. Stale z tego m.in. powodu zajęta jest infolinia STC w PWPW.
PWPW przyznała, że ma problemy zarówno natury organizacyjnej jak i technicznej spowodowane głównie trwającymi jeszcze pracami związanymi z wprowadzaniem poprawek do systemu obsługującego rejestrację zgłoszeń. Mimo zamieszczonej na stronie internetowej PWPW instrukcji wypełniania wniosków o karty, blisko 40% nadsyłanych wniosków nadal ma mniejsze lub bardziej zasadnicze błędy lub braki, co powoduje konieczność ich poprawienia przez wnioskodawców i wpływa na przedłużenie procedury rozpatrywania.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników systemu tachografów cyfrowych, PWPW zobowiązała się do jak najszybszego wydania kart na podstawie wniosków, które wpłynęły w maju i czerwcu br. Jednocześnie, zaangażowane zostały wszelkie dostępne zasoby oraz środki techniczne w celu usunięcia powstałych zaległości.
Otrzymaliśmy zapewnienie, że NA POCZĄTKU SIERPNIA br. SYSTEM INFORMATYCZNY OBSŁUGUJĄCY PROCES REJESTRACJI WNIOSKÓW OSIĄGNIE PEŁNĄ WYDAJNOŚĆ, CO SPOWODUJE, ŻE WNIOSKI BĘDĄ ROZPATRYWANE W KRÓTSZYM CZASIE. W konsekwencji, powiadomienia o brakach lub błędach w nadsyłanych wnioskach będą wysyłane zdecydowanie szybciej, niż to ma miejsce obecnie.
Wprowadzane zmiany w konfiguracji centrali telefonicznej spowodują również łatwiejszy dostęp do infolinii STC.

*
Ministerstwo Transportu informuje, że na stronie internetowej PWPW, tj. www.tachograf.pwpw.pl zostały zamieszczone instrukcje wypełniania wniosków o wszystkie rodzaje KART DO TACHOGRAFU CYFROWEGO oraz przykładowo wypełnione wnioski.

Ze względu na bardzo dużą liczbę błędów popełnianych przy wypełnianiu wniosków i konieczność ich poprawiania, wydłuża się okres oczekiwania na zakończenie procedury sprawdzania przez PWPW wniosku o pierwsze wydanie karty do tachografu cyfrowego. Normalna procedura obsługi wniosku i personalizacji karty trwa maksymalnie 26 dni roboczych.

Ministerstwo Transportu przypomina, że wniosek o wydanie KARTY WARSZTATOWEJ składa przedsiębiorca prowadzący warsztat i zatrudniający technika warsztatu (posiadającego uprawnienia do sprawdzenia tachografów cyfrowych). Ponieważ nie ma jeszcze w Polsce zatwierdzonych warsztatów dla tachografów cyfrowych, brak jest podstaw prawnych do składania do PWPW wniosków o wydanie KARTY WARSZTATOWEJ.

*
Informacja Ministerstwa Transportu i Budownictwa oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w sprawie wysokości opłat za karty do tachografu cyfrowego

1) Niniejszym informujemy, iż MTiB oraz PWPW ustaliły następujące wysokości opłat za karty do tachografów cyfrowych:

Karta kierowcy 150 zł + 22% VAT = 183,00 zł
Karta przedsiębiorstwa 250 zł + 22% VAT = 305,00 zł
Karta warsztatowa 250 zł + 22% VAT = 305,00 zł
Karta kontrolna 210 zł + 22% VAT = 256,20 zł

2) Opłatę za kartę należy wnieść na konto PWPW

numer konta: 04 1160 2202 0000 0000 6945 5545
z dopiskiem: opłata za kartę (wymienić jaką) ... i podać swój nr NIP
Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o kartę.

3) Ustalono, iż wyżej wymienione ceny obowiązują od dnia 25 kwietnia 2006 r. do końca 2008 roku.

4) PWPW S.A. przyjmuje wnioski o wydanie kart przesłane pocztą pod następującym adresem:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa
z dopiskiem "STC"

Więcej informacji na stronach internetowych: www.tachograf.pwpw.pl

*
Dnia 11 kwietnia 2006 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało nowe rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85. Rozporządzenie wejdzie w życie po roku od opublikowania, tj. 11 kwietnia 2007 r., za wyjątkiem: art. 10 ust. 5, art. 26 ust. 3 i 4, art. 27, które wchodzą w życie od dnia 1 maja 2006 r. Uwaga: do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia, tzn. do 10 kwietnia 2007 r., nadal obowiązuje rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Szczegółowe informacje nt. wchodzących w życie artykułów zamieszczamy poniżej w punkcie "Przepisy prawne".

*
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW), która jest ustawowo zobowiązana do stworzenia systemu wydawania kart do tachografu cyfrowego, zakończyła 3-stopniowy cykl testów w ramach sieci TACHOnet. Komisja Europejska w dniu 24.03.2006 r. potwierdziła, że testy zakończyły się sukcesem. PWPW może rozpocząć - przy wykorzystaniu TACHOnetu - sprawdzanie prawdziwości danych podanych przez kierowcę we WNIOSKU o wydanie karty (chodzi szczególnie o potwierdzanie czy kierowca nie otrzymał KARTY KIEROWCY w innym Państwie Członkowskim lub czy nie złożył wniosku o kartę również poza naszym krajem).

*
W dniu 23 marca 2006 r. w Europejskim Głównym Centrum Certyfikacji (European Root Certification Authority) Komisji Europejskiej w m. Ispra we Włoszech odbyła sie sesja wytwarzania certyfikatów bezpieczeństwa dla polskich kluczy kryptograficznych do kart i czujnika ruchu, wygenerowanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. (PWPW). Certyfikaty są już w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. Minister TiB przekaże je Zarządowi PWPW w dniu 27 marca br. PWPW będzie mogła kontynuować wykonywanie zadań nałożonych na nią art. 19 ustawy z 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych. Zaplanowane przez PWPW wydawanie kart w drugiej połowie kwietnia 2006 r. jest w pełni realne.

*
Z dniem 22 marca 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17.03.2006 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 46, poz. 334). Tekst rozporządzenia jest zamieszczony na stronie internetowej - poniżej. WNIOSKI o wydanie karty przyjmuje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW), która zajmuje się systemem wydawania kart do tachografu cyfrowego zgodnie z art. 19 ustawy z 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1494) - adres: www.tachograf.pwpw.pl

W krajach Unii Europejskiej czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę i czas odpoczynku są przedmiotem szczegółowych przepisów wykonawczych. W Polsce obowiązuje ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z dnia 25 października 2001 r.). Jest ona analogiczna do przepisów unijnych. Dla przykładu, maksymalny dzienny czas pracy kierowcy poruszającego się w Polsce i w krajach Unii Europejskiej nie może przekroczyć w ciągu jednej zmiany 10 godzin, z tym, że kierowca nie może jechać bez przerwy dłużej niż 4,5 godziny. Po tym czasie musi przerwać jazdę na co najmniej 45 minut. Czas ten może być podzielony na 3 przerwy, z których każda nie może być krótsza niż 15 minut. Minimalny dzienny czas odpoczynku nie może być krótszy niż 11 kolejnych godzin. Przepisy te są dosyć złożone. Powstały w wyniku wielokrotnych negocjacji między zrzeszeniami transportu wielu krajów i stąd ich zawiłość, a także różne możliwości regulacji czasu pracy/odpoczynku w okresie jednego tygodnia i dwóch tygodni. Przepisy te zostały zebrane i noszą nazwę "Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe" (w skrócie - Konwencja AETR). Wraz ze zmianą przepisów, w ramach dostosowania prawodawstwa polskiego do wymagań Unii, planowane są dalsze zmiany zmierzające do ujednolicenia przepisów dotyczących przewozów drogowych z przepisami obowiązującymi w Unii.

Łamanie przepisów dotyczących minimalnych okresów odpoczynku i maksymalnych czasów prowadzenia jest poważnym wykroczeniem, egzekwowanym wysokimi karami pieniężnymi. W Polsce od 14 stycznia 2003 r. (DzU nr 236, poz.1985) zaczęło obowiązywać zmienione rozporządzenie dotyczące wysokości kar w transporcie drogowym. Dotyczy ono m.in. obowiązku instalowania w pojazdach tachografów oraz przestrzegania czasu pracy kierowców. Dla przykładu kara za brak tachografu w pojazdach, w których jest on wymagany wynosi 2000 zł. Za przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu o więcej niż 15 minut przy wykonywaniu przewozów można stracić co najmniej 200 zł. Skrócenie obowiązkowej przerwy do 15 min kosztuje 250 zł, natomiast jazda bez przerwy - 400 zł. 1000 zł grozi za używanie tej samej wykresówki przez kilku kierowców (gdy konstrukcja tachografu umożliwia rejestrację pracy większej liczby kierowców, nie będzie to uznane za wykroczenie). Brak wykresówek i nie pokazanie ich kontrolerowi (kierowca powinien mieć przy sobie wykresówki za ostatni tydzień) kosztuje 500 zł za każdą wykresówkę.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, tachografy elektroniczne podlegają procedurze zatwierdzenia typu, czyli certyfikacji wyrobów. Certyfikacja ta jest wykonywana przez Główny Urząd Miar. Następnie każdy tachograf podlega kontroli metrologicznej, prowadzącej do potwierdzenia (legalizacji) poprawności jego wskazań w pojeździe. Taka kontrola musi być wykonywana po zainstalowaniu tachografu i ponawiana co 24 miesiące. Procedury legalizacji tachografów mogą być dokonywane przez urzędy miar lub laboratoria pomiarowe akredytowane przez Główny Urząd Miar.

Współcześnie wytwarzane tachografy często wysyłają sygnały sterujące do innych urządzeń, a same mogą przetwarzać i rejestrować również parametry nie związane bezpośrednio z ruchem pojazdu. Tachograf elektroniczny można po zamontowaniu wykalibrować, aby z dokładnością do 3 km/h wskazywał i rejestrował prędkość i inne parametry ruchu pojazdu.

Zegar tachografu powiązany jest z mechanizmem obrotu wykresówki. Na każde 24 godziny wykonuje on jeden pełny obrót tarczy rejestrującej. Dopuszczalny błąd zegara tachografu wynosi ą 2 minuty na dobę.

Wraz ze zmianami przepisów, tachografy elektroniczne jako dokładniejsze, bardziej niezawodne i oferujące szerszą gamę wykorzystywanych funkcji, będą wypierały stosowane jeszcze tachografy mechaniczne.

Zapis na tarczy rejestrującej odbywa się za pomocą trzech lub czterech pisaków, które rysując pokrytą woskiem powierzchnię tarczy pozostawiają nieusuwalny ślad.Wszystkie tachografy legalizowane w Polsce muszą spełniać określone warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe i wykresówki. W przypadku przyrządów kontrolnych elektronicznych powinny one rejestrować przerwę dłuższą niż 100 ms w zasilaniu od akumulatora, przerwę w zasilaniu przetwornika lub w obwodzie doprowadzającym sygnał z tego przetwornika.

Każdy tachograf powinien rejestrować:

  • długość drogi przebytej przez pojazd;
  • prędkość chwilową pojazdu;
  • okresy czasu pracy kierowcy;
  • otwarcie części tachografu zawierającej wykresówkę;
  • dodatkowo mogą wskazywać np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości, brak wykresówki.

Do rejestracji poszczególnych okresów czasu pracy i odpoczynku kierowcy służy trzeci rysik. Jego działanie jest sterowane przez kierowcę za pomocą pokręteł lub przycisków rodzaju czynności znajdujących się na czołowej ścianie tachografu. Współcześnie produkowane tachografy automatycznie rejestrują czas jazdy.

Tachografy elektroniczne są często wyposażone w dodatkowe urządzenie, które może rejestrować, a niekiedy również wskazywać dodatkowe parametry, np.: otwarcie drzwi autobusu, uruchomienie urządzeń dodatkowych - pomp, czy też prędkość obrotową silnika. Rejestrację powyższych parametrów uzyskuje się przez zastosowanie czwartego pisaka, który umożliwia niezależną rejestrację 2-3 parametrów. Zarejestrowany wykres prędkości pojazdu ma nieregularny kształt i mieści się na zewnętrznym obwodzie tarczy, natomiast wykres przejechanej odległości ma kształt regularny, przypominający zarys piły i mieści się na wewnętrznej stronie tarczy rejestrującej.

Do zamiany ruchu obrotowego wyjścia napędu ze skrzyni biegów na sygnał elektryczny służy przetwornik elektromechaniczny. Jednemu obrotowi elementu wyjścia napędu ze skrzyni biegów odpowiada sygnał składający się z impulsów elektrycznych, przekazywanych za pomocą 4-żyłowego przewodu do głowicy tachografu. Nowoczesne przewody są zamknięte w specjalnych pancerzach ochronnych (zbrojenie), które zapobiegają oddziaływaniu pól magnetycznych, jak również stanowią barierę dla prób ingerencji w działaniu tachografu ze strony nieuczciwych kierowców.

Wraz ze wzrostem prędkości pojazdu wzrasta liczba impulsów przekazywanych do tachografu, gdzie następuje ich przetworzenie na wskazania przejechanej odległości i prędkości pojazdu, jak również rejestracja tych parametrów na tarczy rejestrującej za pomocą dwóch niezależnych pisaków. Wszystkie pisaki tachografu poruszają się w linii wyznaczonej promieniem tarczy rejestrującej na określonych odcinkach, odpowiadających właściwym dla danego zapisu obszarom tarczy rejestrującej.

Wróć